เสวนาเรื่อง "การจัดสรรและแนวทางการฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

4 มีนาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ร่วมฟังเสวนาเรื่อง "การจัดสรรและแนวทางการฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.
#MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #วัคซีนโควิด19
แกลลอรี่