คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือ

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างคณะและโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียนต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่