อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกีรยติจาก คุณธีรายุทธ ทองสุข พนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แกลลอรี่