พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 และ การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12

4 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 และ สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาลและประธานกรรมการหลักสูตรสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่