นศ.รังสีเทคนิค มช. ได้รับรางวัลระดับ Gold ในงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 (2nd RT PCCMS Undergraduate Conference 2022)

20 พฤษภาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวปิยศรี พรมุนีประสิทธิ์ และ นายธันวา มหาไม้ นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ Gold ในงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 (2nd RT PCCMS Undergraduate Conference 2022) ผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสมบัติการกำบังรังสีเอกซ์ที่ระดับพลังงานทางรังสีวินิจฉัยของแก้วที่เจอด้วยธาตุดิสโพรเซียม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่