ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) คณะบริหารธุรกิจ มช. เดินหน้าประชุมแผนงานภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

8 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (MIC) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูริทัต อินยา รองผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวางแผนและรวบรวมข้อมูลโครงการ ระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุม 501 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องมือการสำรวจและรับฟังเสียงผู้รับบริการของโรงพยาบาลฯ ให้เป็นมาตรฐานและได้ข้อมูลที่ครอบคลุมในการจัดการคุณภาพประสบการณ์ของผู้รับบริการ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่