สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565

26 พฤษภาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ตามนโยบาย 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย รวมถึงการส่งเสริม ให้นำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และ รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดี ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ทำผลงาน 5ส ได้ดีเด่น โดยกิจรรมจัดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่