สภากาแฟทีมงานการศึกษายุค New Normal ครั้งที่ 1/2565 “Show & Share”

19 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้บริหารงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรสาย สนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของภาควิชาฯ หน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ลานสวนกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์
แกลลอรี่