โล่รางวัลส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิสูงสุด

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิสูงสุด จาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เพื่อสร้างกำลังใจ ยกย่องในการเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิสูงเรียงลำดับ 1 - 3 ได้แก่ ลำดับที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 928 คน มาลงคะแนน 764 คน คิดเป็นร้อยละ 82.33 ลำดับที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 1458 คน มาลงคะแนน 1076 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 และ ลำดับที่ 3 คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 723 คน มาลงคะแนน 521 คน คิดเป็นร้อยละ 72.06 นอกจากนี้คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด คณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.17
แกลลอรี่