KIM CAMT เข้ารับการทวนสอบระบบการจัดการความรู้ ตามมาตรฐาน ISO

25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คณาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี เข้ารับการทวนสอบระบบการจัดการความรู้ ตามมาตรฐาน ISO 30401 : 2018 Knowledge management systems ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของการดำเนินงานตามมาตราฐาน โดยมี ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ร่วมทวนสอบระบบในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง KIM FORUM ชั้น 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่