CAMT จัดกิจกรรมเสวนาขับเคลื่อน ESG ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

15 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับสมาคม Thai ESG จัดกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อน ESG (Environment, Social and Governance) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญของศูนย์ CDES (Center of Excellence in Digital Innovation for Environment and Sustainability) โดยให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รอง ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ ผู้จัดการสำนักงานภาคเหนือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้งบริษัท คิดคิด จำกัด คุณกนกพงษ์ พงษ์ธรรมรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นจีเอ็ม-เอ็กซ์ จำกัด และคุณราชิต ไชยรัตน์ กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รอง ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในวงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 113 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่