พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิชาการ ระหว่าง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31 มกราคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รุ่งพรรษา น้อยจันทร์ และผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิชาการ ระหว่าง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมต้นแบบอาคารเรียนประหยัดพลังงาน ปลอดฝุ่นเพื่อสุขภาวะที่ดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามจากหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณศิริพร เลิศอภิรังษี เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรอาคารและบริการส่วนกลาง
คุณจุมพล กวางอุเสน หัวหน้าบริหารงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คุณทศพล เล็กประดับ เจ้าหน้าที่ชำนาญการอาวุโส-อาคารและบริการ

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด
คุณแพน ศิริจันทร์ชื่น รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด
คุณชุมนัดภ์ มณีศิริ กรรมการผู้จัดการ
คุณนาธัน เพชรทอง


แกลลอรี่