ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12 มกราคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต ผู้ช่วยคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลเกม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ เพื่อเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำหลักสูตรร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร อักทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการเป็นคู่เทียบระหว่างสถาบัน ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่