มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผสานพลังเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

20 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่ 3 (ทุ่งกิ๊ก) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ด้วยการบริหารจัดการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า การฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่กับป่าให้สามารถดำรงชีพตามวิถีชีวิตชุมชน และร่วมมือในการดูแลรักษาป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ คนในชุมชน และชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ จะเป็นผู้ประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ประชาชนทั่วไป และองค์กรเอกชนอื่นที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวต่อไป
แกลลอรี่