ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 1/2563

30 ตุลาคม 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพและความสามารถสูงได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตในทุกระดับเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะยาวและบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน CMU Presidential Scholarship ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 13 คน ตามรายละเอียดที่แนบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่