ผู้บริหารคณะ พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ มช.เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน พร้อมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015

14 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สพ.ญ.พัทธรา สอาดวุธ สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน พร้อมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยต่าง ๆ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ให้การต้อนรับ และ สพ.ญ.อริศ อารีกุล สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ร่วมพูดคุยและพาเยี่ยมชม
แกลลอรี่