คณะวิทย์ มช. เสริมทักษะการช่วยชีวิตให้กับนักศึกษา สอน CPR และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

9 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

            คณะวิทยาศาสตร์ โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเสริมสร้างความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาทักษะความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR  ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยชีวิตผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคคลรอบข้างได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลหริภุญชัย จ.ลำพูน มาสาธิตและให้ความรู้ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และลานอะตอม อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 
แกลลอรี่