พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ การสร้างพื้นที่ร่วมสมัยของเมือง การใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดงานเทศกาลประจำเมืองอย่างยั่งยืน โดยมีผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสุวารี วงค์กองแก้ว หัวหน้างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนางสาวปริศนา ธาติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 เทศบาลนครเชียงใหม่
แกลลอรี่