ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Training AMS Library Class ประจำเดือนธันวาคม 2564

13 ธันวาคม 2564

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Training AMS Library Class ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย ดังนี้

1. Endnote20 : โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

- 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

2. Create Presentation With CANVA : การสร้าง รูปแบบการนำเสนอ ด้วย CANVA

- 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

3. Create Video With CANVA : การสร้าง สื่อ วีดิโอ ด้วย CANVA

- 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/AMSLIBTraining
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5393 5071
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://cmu.to/CheckRegister

แกลลอรี่