พิธีปิดงาน The 5th International Symposium of Benthological Society of Asia: BSA2022

29 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

       วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ จัดพิธีปิดงาน The 5th International Symposium of Benthological Society of Asia: BSA2022 –Sustaining Freshwater Biodiversity and Water Security in Asia ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจาก Benthological Society of Asia คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ภายในงานมีการมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน และพิธีส่งต่อการจัดงานให้กับเจ้าภาพครั้งถัดไป

งาน BSA2022 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ นิเวศวิทยา และผลกระทบต่อมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดความเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะก่อเกิดภาคีเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติขึ้นต่อไป

ภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากร ตลอดจนการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ใน 6 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่
1. Freshwater Biomonitoring and Bioassessment
2. Benthos Biodiversity and Conservation
3. Impacts on Community Structure, Function, and Ecology
4. Taxonomy, Systematics, and Evolution
5. Freshwater Science: Method, Perspective & Challenges, and Other General Topics
6. Benthology for Human Health

แกลลอรี่