รางวัล Young Scientist Travel Grant Award from Asia Pacific Foundation for Infection Diseases (APFID) in Joint Meeting of ICIC & ISAAR 2019

8 ตุลาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ได้รับรางวัล Young Scientist Travel Grant Award from Asia Pacific Foundation for Infection Diseases (APFID) in Joint Meeting of ICIC & ISAAR 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองควองจู ประเทศเกาหลีใต้ จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “High Level Disinfectant STEREX-S: from Bench Lab to Commercialized Product” โดยได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน 1000 เหรียญสหรัฐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม มีความประสงค์มอบเงินรางวัลดังกล่าว ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี เนื่องในงานครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แกลลอรี่