ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ มช. จัดประชุมวิชาการนานาชาติของนักพีชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทย ครั้งที่ 15

19 พฤศจิกายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

            ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติของนักพีชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The 15th International Conference of Young Algebraists in Thailand) ระหว่าง 19-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง MB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

การประชุมวิชาการนานาชาติของนักพีชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทยเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเป็นเวทีทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และนักวิจัยชาวต่างชาติ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยร่วมกันแกลลอรี่