ต้อนรับชมรมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดลำปาง

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับชมรมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ทีกลับมาทำเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำปาง สืบสานอาชีพเกษตรกรจากครอบครัว และต่อยอดพัฒนาพื้นที่เกษตร กระบวนการทำเกษตร และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร องค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยหลักของการวิจัย เมื่อวันที่ 8 มิุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่