ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากมลพิษหมอกควัน

20 ธันวาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

          ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยโครงการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นโครงการซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน การจัดการประชุมในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
        
แกลลอรี่