โครงการเสวนาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

17 มกราคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสวนา "การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ บุคลากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

แกลลอรี่