ประชุม update ความก้าวหน้าโครงการ ERASMUS+ SECRA

7 พฤษภาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมโครงการ ERASMUS+: Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร, University of Central Lancashire, University of Ruhuna, University of Peradeniya, Philippine Normal University เพื่อ update ความก้าวหน้ากิจกรรมการทบทวนโครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (สำหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายฝั่งเอเชีย คือ ไทย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์) ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้นำในกิจกรรมดังกล่าวของฝั่งมหาวิทยาลัยไทย รายงานว่าได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมารวมเข้าด้วยกันโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์

นอกจากนี้ University of Central Lancashire ในฐานะเจ้าภาพในการประชุมและเป็นผู้ออกแบบสอบถามสำหรับผู้ให้ข้อมูลจำนวน 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มอาจารย์ / นักวิจัย 2) กลุ่มผู้บริหาร และ 3) กลุ่มบริษัท / วิสาหกิจ แจ้งว่าจะส่งแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้แต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อให้สามารถเริ่มเก็บข้อมูลได้ภายในประมาณสัปดาห์หน้า
แกลลอรี่