ประชุมหารือการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ( Intermediate Care)

9 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมหารือการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
( Intermediate Care) ร่วมกับโรงพยาบาลสันทรายและศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร
แกลลอรี่