งานประชุมวิชาการ The 18th Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES)

10 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ The 18th Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES) ในหัวข้อเรื่อง Aging and Chemotherapy : Effect on the Brain and Heart, With Potential Novel Intervention โดยมี ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก วช. สวทช. ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อนำเสนอหัวข้องานวิจัยที่ทันสมัย ซึ่งมีความสำคัญกับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัย โดยครอบคลุมหัวข้อหัวข้อที่สำคัญเช่น การพัฒนาแนวทางดูและผู้ป่วยแบบใหม่ การปรับเปลี่ยนเวชปฏิบัติให้ทันสมัยและเหมาะกับผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับ Neurosciences และ Cardiology ที่จะสร้างประสิทธิภาพในการรักษา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และลดอัตราการตายของผู้ป่วยมะเร็ง รวมไปถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่