อาจารย์พยาบาล มช. ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ "Innovation Product Income" ประจำปีงบประมาณ 2567

14 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "Innovation Product Income" ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสุขภาพ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Products) 2. เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) 3. โมเดลทางการแพทย์ (Medical Item) และ 4. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Health Care Product) โดยผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยมาวิเคราะห์และเก็บข้อมูล การทดสอบตลาดจากหน่วยงานเอกชนหรือข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง ตลอดจนเกิดการสร้างรายได้เป็นครั้งแรกในด้านการแพทย์และสุขภาพของอาจารย์หรือนักวิจัย
.
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ "Innovation Product Income" อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา : โครงการการพัฒนาหุ่นจำลองตรวจภายในสำหรับประเมินความก้าวหน้าของการคลอด / โครงการการพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับฝึกตัดและเย็บแผลฝีเย็บ
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา : โครงการห้องปฏิบัติการเสมือนสำหรับพยาบาล
.
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : โครงการผลิตภัณฑ์อาหารตามวัยสำหรับทารก ภายใต้แบรนด์ "BABY YUMMY
แกลลอรี่