นักคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ มช. ร่วมกับนักวิจัยจีนและสหรัฐอเมริกา “ค้นพบวิธีการทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน และประเมินผลลัพธ์ในระยะยาว เช่น การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการความเสี่ยง”

18 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             อ.ดร. ขวัญชัย กันไว ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักคณิตศาสตร์อีกสามท่าน คือ Prof. Fubao Xi--School of Mathematics and Statistics, Beijing Institute of Technology, Beijing, China Prof. George Yin-- Department of Mathematics, University of Connecticut, Connecticut, USA Prof. Chao Zhu-- Department of Mathematical Sciences, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA ได้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ On an Ergodic Two-Sided Singular Control Problem

ผลจากการวิจัยทำให้สามารถหาเงื่อนไขควบคุม (Control Policy) เพื่อให้แบบจำลองเฟ้นสุ่ม (Stochastic Model) ให้ค่าเหมาะสุด (Optimal Reward) รวมถึงสามารถหาค่าคาดหวังเฉลี่ยระยะยาว (Expected Long-Term Average Reward) ได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ วางแผน กำหนดนโยบาย และประเมินผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้ เช่น ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management) และการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น

ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Applied Mathematics and Optimization
(Q1 ISI/Scopus, Impact Factor 2.194)
DOI : https://doi.org/10.1007/s00245-022-09881-0 
Published: 06 July 2022

อ่านบทความวิจัย https://link.springer.com/article/10.1007/s00245-022-09881-0 

แกลลอรี่