นักศึกษา CMUBS ฟอร์มทีมร่วมนำเสนอโปรเจกต์ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2567 รอบมหาวิทยาลัย

1 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมนำเสนอข้อเสนอ “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟเพิ่มรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนแม่กำปอง” รอบมหาวิทยาลัย ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าสู่เวทีการแข่งขันในรอบภูมิภาคต่อไป

ทั้งนี้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ในการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยนำวิทยาการ ความรู้ และกระบวนการทำงานสมัยใหม่ไปผนวกกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มองค์กรชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีความยั่งยืน สู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

สำหรับรอบการนำเสนอดังกล่าว มีทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 5 ทีม ซึ่งทีม“MKP Beyond the Coffee” เป็นนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ โดยมี นางสาวชัญญาวีร์ ปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ นางสาวปิยะฉัตร ลาภบุญเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากภาควิชาการตลาด และนางสาวณัฐฏ์วรัณธร อนันตกุลขจรลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากภาควิชาการเงิน เป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้อเสนอโครงการแก่ผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการจากธนาคารออมสิน ในรูปแบบไฮบริด พร้อมรับคำแนะนำ แนวทางอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการและพัฒนาชุมชนในขั้นต่อไปอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่