งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ CMUBS จัดบรรยายหัวข้อ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 เสริมความรู้ สร้างนักศึกษาที่มีจิตสำนึกต่อสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคม

4 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 27 กันยายน 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดกิจกรรมในโครงการ Social Innovation สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (รหัส 65) ภายใต้หัวข้อ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Business Model Canvas : BMC) ครั้งที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นผู้บรรยาย ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv CMU) เพื่อเปิดมุมมองธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้นักศึกษานำแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่