CAMT ร่วมกับ depa อบรม รู้ทัน (วัย) ภัยไซเบอร์ The Next Baby boomer Cyber Security

22 เมษายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

โครงการ "รู้ทัน (วัย) ภัยไซเบอร์ The Next Baby boomer Cyber Security" ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย, Fake News , Digital Literacy, PDPA, การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Canva และ KineMaster สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง และ จ.เชียงราย จำนวน 200 ราย ระหว่างวันที่ 19 มี.ค.-20 เม.ย.65 เพื่อให้ได้รับทักษะความรู้และประสบการณ์ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคคลอื่นได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ