ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง Development of in-house ELISA for detection of antibodies against lumpy skin disease virus in cattle and assessment of its performance using a bayesian approach ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Heliyon (Published : 4 February 2023)

10 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Development of in-house ELISA for detection of antibodies against lumpy skin disease virus in cattle and assessment of its performance using a bayesian approach ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Heliyon (Published : 4 February 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.776

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S2405844023007065...

งานวิจัยเรื่อง Development of in-house ELISA for detection of antibodies against lumpy skin disease virus in cattle and assessment of its performance using a bayesian approach มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรค Lumpy skin disease ด้วยเทคนิค indirect ELISA

แกลลอรี่