ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 115 บริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ กว่า 1 ล้านบาท และมอบสมทบกองทุนภาควิชา ภาควิชาละ 1 หมื่นบาท

10 พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์

          ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นรหัส 115 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,000,000 บาท และสมทบกองทุนภาควิชา ภาควิชาละ 10,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนรับมอบและแสดงความขอบคุณ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โดยกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์เป็นทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และพัฒนาคณะทั้งทางด้านการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
แกลลอรี่