พิธีเปิดการอบรมนานาชาติ เรื่อง Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation, and Supervision

5 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation, and Supervision สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ จำนวน 15 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย เมียนมาร์ และ ปากีสถาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ กองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี 2018
แกลลอรี่