พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ AITC รูปแบบ Online ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

9 สิงหาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “International Virtual Training Program “Reducing Postharvest Losses and Maintaining the Postharvest Quality of Fruits, Vegetables, and Grains throughout the Supply Chain as Well as Creating Value-added Products” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยพร ศิริโวหาร ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) รูปแบบการจัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน การลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว และการรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ ผัก ผลไม้ และธัญพืช ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ 91 คน จาก 30 ประเทศ อาทิเช่น Azerbaijan, Botswana, Brunei. Cambodia, Cameroon, Costa, Rica. Egypt. Ghana ,Thailand Timor-Leste และ United Arab Emirates เป็นต้น สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม D205 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่