การอบรมเรื่อง “2020 IWISH : OKRs in OPD-ER”

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน จัดการอบรมเรื่อง “2020 IWISH : OKRs in OPD-ER” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงทอง โรงแรมคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้างานฯ ผู้ตรวจการฯ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วย หัวหน้าห้อง และคณะกรรมการต่างๆของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 116 คน มีความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs สามารถกำหนด OKRs ระดับงานการพยาบาล และสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานได้