นักศึกษาจาก Qujing Normal University ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

18 มกราคม 2562

สถาบันภาษา

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาจาก Qujing Normal University เอกอังกฤษธุรกิจ จำนวน 23 คนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงความเป็นมาของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเงินตรา ผ้าไทย เครื่องเงินและวัตุโบราณต่างๆได้ดีขึ้น 
แกลลอรี่