Workshop เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์


ผู้บริหาร เลขานุการคณะฯ และหัวหน้างานฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาภายนอก ในการเข้าประชุมโครงการ “Workshop เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ECB 2602 อาคารเรียนและอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่