ขอแสดงความยินดี ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์ บุคลากรสถาบันฯ เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

1 เมษายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่ง "นักวิจัยชำนาญการพิเศษ"  

ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์  ตำแหน่ง นักวิจัย  ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ (ในสาขาวิชา 1503 การผังเมือง อนุสาขาวิชา 150301 การออกแบบชุมชนเมือง)

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

แกลลอรี่