ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับป.เอก สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

16 กรกฎาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับป.เอก สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

Dr. Thura Tun Oo
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา "รางวัล ดิถี จึงเจริญ
จากกองทุน FAOPS 2015 โดย สสท"

นางสาวณัฏฐิชา สำเนียง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา "รางวัล ประสพ รัตนากร
จากมูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร"

ในการแข่งขันผลงานวิจัยแบบ oral ที่งานประชุมสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
แกลลอรี่