CAMT ร่วมจัดอบรมเพื่อการแข่งขัน Arduino Student Kit

13 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) และอาจาย์ผู้สอนในรายวิชา IoT And Embedded Programming for Software Engineering กล่าวเปิดโครงการอบรมเพื่อการแข่งขัน Arduino Student Kit Intelligent Starter จัดโดยสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนและครูผู้สอนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จากชุดอุปกรณ์ Arduino ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถต่อยอดการสร้างผลงานนวัตกรรมและพัฒนาความรู้สู่การแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป โดยมีนักเรียนคุณครูในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 ทีม หรือ 240 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่