ดร.ฐิติกร จันทร์ไชย ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดี) (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

7 ธันวาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ดร.ฐิติกร จันทร์ไชย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566
รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดี) (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ผลงานเรื่อง "ผลของการเปลี่ยนแปลงเชื้อประจำถิ่นภายในลำไส้ ต่อการเรียนรู้จดจำและการทำงานของไมโครเกลียในหนูอ้วนที่ดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งมี หรือไม่มีภาวะพร่องเทสโทสเทอโรน"

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช.
แกลลอรี่