ศิษยเก่าหลักสูตรอนุปริญญา รุ่นที่ 8 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4 พฤศจิกายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบเงินจำนวน 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จาก คุณสุกันยา ตันติกุล ศิษยเก่าหลักสูตรอนุปริญญา รุ่นที่ 8 ของคณะฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

แกลลอรี่