คณะพยาบาล มช. พร้อมเป็นแกนนำรับมือ Global Transformation และ Disruptive Innovation บนเวทีประชุมระดับอินเตอร์

20 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) เรื่อง Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation นับเป็นการประชุมครั้งที่ 23 ของการประชุมวิชาการการพยาบาลเอเชียตะวันออก (The East Asian Forum of Nursing Scholars) จัดโดยประเทศสมาชิกจำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีเป้าหมายเพื่อให้นักวิชาการพยาบาล และนักศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของการวิจัยในปัจจุบัน
  
การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 1,200 คน จาก 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ เกาหลีเหนือ สวีเดน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ไทย ตุรกี หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม (แบ่งเป็นชาวต่างประเทศ 900 คน และคนไทย 300 คน) ประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษาปริญญาสาขาพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ และประสบการณ์ทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และ การปฏิบัติการพยาบาลร่วมกันในประเด็น Global Transformation และ Disruptive Innovation รวมถึงเพื่อพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาล และการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลในการสร้างองค์ความรู้ และ วิจัยทางการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก วิทยากรชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ปากีสถาน และประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
         
ตลอดระยะเวลา 2 วัน กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การบรรยายพิเศษ และ การอภิปรายในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อาทิ
1. Global Transformation: Its Effects on Graduate Nursing Education โดย Professor Dr. Teresa Stone จาก Newcastle University ประเทศออสเตรเลีย
2. Quantum Nursing Modelling, Simulating and Enhancing Performance through Technology โดย Professor Dr. Charles Docherty จาก Aga Khan University ประเทศปากีสถาน
3. Doctoral Writing, Research and Publication: How to Achieve Quality
โดย Professor Dr. Joachim G. Voss จาก Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. Disruptive in Innovation: Nursing in a Technologically Demanding World of Health Care โดย Professor Dr. Rozzano C. Locsin จาก Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น
5. Leading Health Innovation โดย Professor Emerita Dr. Gwen Sherwood จาก University of North Carolina Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา
6. The Future of Nursing Scholars: Present Realities and Future Trends โดย Professor Dr. Jane Conway จาก University of New England ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
  
สำหรับการอภิปรายนั้น แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
1. Achieving a Doctoral Through Qualitative / Quantitative Research
2. Becoming a Scholar: Doctoral Students’ Pathway to Success
3. Achieving a Doctoral Through Mixed Methods/Combined Research
โดยผู้ร่วมอภิปรายมีชื่อเสียงระดับโลกหลากหลายสาขาวิชาชีพทางด้านการพยาบาล จำนวน 25 คน จากสถาบันชั้นนำ ได้แก่ National Taiwan University, National University of Singapore, Tokyo Women’s Medical University, Chiang Mai University, Hong Kong Polytechnic University, Johns Hopkins University และ Kansai Medical University

นอกจากนี้ได้จัดการประชุมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่ออภิปรายและหารือในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันและกิจกรรมเครือข่ายรวมถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ” และ “การสนับสนุนความก้าวหน้าของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอกนานาชาติในยุคของการเปลี่ยนแปลงระดับโลก : การแลกเปลี่ยนมุมมองและกรณีศึกษา” โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลายประเทศ อีกทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 730 เรื่อง (Oral Presentation 187 เรื่อง และ Poster Presentation 543 เรื่อง) อีกทั้งภายในงานจัดนิทรรศการทางการศึกษาและวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เลือกชมกิจกรรมและความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [Thailand Convention & Exhibition Bureau] (TCEB) ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eafons2020.com 
แกลลอรี่