CMUBS จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา จัดบรรยาย Innovation and Startup and SDGs เตรียมต่อยอดองค์ความรู้สู่การนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาแผนธุรกิจ startup

9 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการบรรยาย “Innovation and Startup and SDGs” ภายใต้กิจกรรม Social Innovation สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 65 ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เสริมความเข้าใจในเรื่องการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างแผนธุรกิจ อันเป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมในการเริ่มเขียนแผนธุรกิจ Startup สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเพื่อธุรกิจและสังคมต่อไป ทั้งนี้ ได้เชิญคุณจันทรัสม์ ทองปลี และคุณพิชญา เกษม วิทยากรปฏิบัติงาน จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในฐานะองค์กรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและปั้น Startup ระดับแนวหน้าของประเทศไทยและในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่