เวลาเปิดให้บริการห้องสมุด ช่วงการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

13 พฤศจิกายน 2562

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด แจ้งวัน-เวลาในการเปิดให้บริการของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ช่วงการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562 

แกลลอรี่