หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KIM) จัดศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

10 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาโท และอาจารย์ในหลักสูตรฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์และ อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาปริญญาโท KIM ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตที่ยั่งยืน: SMC จังหวัดระยอง เพื่อสำรวจเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งให้การต้อนรับและการเยี่ยมชมให้ความรู้โดย SMC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซีไอ) การบรรยายและการนำเยี่ยมชมโดย ดร.พรพรหม อธีตนันท์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผลศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวข้อการเรียนรู้เบื้องต้น ได้แก่ การแนะนำศูนย์ SMC และประวัติ EECi, IoT เชิงอุตสาหกรรมและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล, ระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือในการผลิตอัจฉริยะ การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับการสนับสนุนจากองค์กร เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการความรู้และนวัตกรรม และเพิ่มพูนความสามารถของนักศึกษา นอกจากนี้ ทีมงานยังได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงผลงาน และเข้าร่วมเวิร์คช็อปของนักศึกษาในหัวข้อ “Knowledge Capture and Application of SMC’s Innovative Learning” ที่ห้องประชุมโรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูซ พัทยา ในวันที่ 4-5 เมษายน 2567
แกลลอรี่