นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Outstanding Awards 2021 จาก TGIST

10 กันยายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

           ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จามรี โปธิป้อ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2564 (Outstanding Awards 2021) จากโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โดยมี รศ.ดร.กรธัช อุ่นนันกาศ ภาควิชาเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อ่านต่อ https://www.facebook.com/chemistrychiangmai
แกลลอรี่